Reception

Reception

Sunarun Khatun

Sunarun KhatunReception Supervisor & Phlebotomist

Reshma Khatun

Reshma KhatunReceptionist & Phlebotomist

Mahfuz Khan

Mahfuz KhanReceptionist & Medical Secretary

Shobnom Ahmed

Shobnom AhmedReceptionist

Jubada Khanom

Jubada KhanomReceptionist

Jahith Ahmed

Jahith AhmedReceptionist

Maisha Ahmed

Maisha AhmedReceptionist

Nadia Rahman

Nadia RahmanReceptionist